Medarbejdere

CHRISTIAN INGEMANN, MBA & Cand.jur.
Adm. direktør / CEO
E-mail: ci@kraksfond.dk
Tlf. +45 4079 0656

ALLAN BÜLOW, Cand.merc.aud. & HD (O)
Økonomidirektør / CFO
E-mail: ab@kraksfond.dk
Tlf. +45 2124 1335

STEINAR EIRIKSSON, Stud.jur.
Direktionskonsulent og uddelingskoordinator
E-mail: se@kraksfond.dk
Tlf. +45 2623 9692

PETER SMED, Cand.polit.
Bogholder, controller og uddelingskoordinator
E-mail: ps@kraksfond.dk
Tlf. +45 2971 0306