UDDELINGER/ANSØGNING

Et link til ansøgningsplatformen forefindes nederst på denne side

 

Kraks Fond kan i henhold til sine vedtægter

 • gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri,
 • yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang,
 • foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted, og
 • yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S (CVR-nr. 10629241) eller disses enker.

Herudover kan fondens indtægter af bestyrelsen anvendes til forskellige samfundsnyttige formål.

Kraks Fond foretager uddelinger én gang årligt

Det er muligt at indsende ansøgninger til fonden hvert år i perioden fra og med den 1. februar til og med den 7. marts. Ansøgninger, der modtages uden for dette tidsrum kan ikke forventes behandlet. Der kan forventes svar på ansøgninger ultimo april.

Ansøgningsvejledning m.v.

For at ansøge Kraks Fond om støtte skal ansøger benytte ansøgningsplatformen OnlineLegat, hvor NemID skal anvendes til at få adgang. Ansøgninger behandles således alene, hvis de er modtaget via OnlineLegat og med bekræftet afsender.

Det er ansøgerens ansvar at sikre, at de af ansøgeren afgivne oplysninger, herunder tilhørende bilag vedhæftet på ansøgningsplatformen, er sande, korrekte og fyldestgørende.

Under oprettelse af en ansøgning kan man til en hver tid gemme ansøgningen, logge ud af systemet og logge på igen, når ansøgningen skal færdiggøres og indsendes til Kraks Fond.

Kraks Fond kan stille yderligere betingelser og vilkår for den eventuelle støtte, herunder krav om modtagelse af yderligere oplysninger, dokumentation, løbende rapportering og/eller og status for den aktivitet eller det formål, som støtten vedrører og for anvendelsen af støttebeløbet.

Et link til ansøgning via OnlineLegat forefindes nederst på denne side.

Projektansøgninger

For at indsende projektsansøgninger, hvor der søges om støtte til: personer, institutioner eller foretagender, der i deres virksomhed virker til bedste for dansk handel og industri, eller hvor der søges om støtte til samfundsnyttige formål, skal formålene ”Dansk handel og industri” eller ”Samfundsnyttige formål” vælges. Til disse formål bedes ansøger oplyse sit CPR-nummer (hvis ansøger er en fysisk person) eller selskabets, virksomhedens, organisationens eller foreningens CVR-nummer (hvis ansøger er en juridisk person eller virksomhed).

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning vedrørende ”Dansk handel og industri” eller ”Samfundsnyttige formål”:

 • Projektbeskrivelse
 • Projektets formål
 • Budget
 • Finansieringsplan

Personansøgninger

For at indsende personansøgninger, hvor der søges om understøttelse til lægers enker i økonomisk trang, understøttelse til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller understøttelse til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller disses enker, skal formålene ”Lægeenker”, ”Søg som slægtning” henholdsvis ”Søg som tidligere medarbejder eller disses enker” vælges på OnlineLegat.

En “lægeenke” er en kvinde, der har været gift med en nu afdød læge, og som ikke efterfølgende er blevet gift igen.

”Tidligere medarbejdere” omfatter personer, som kan godtgøre, at de har været ansat i Kraks Forlag A/S, CVR-no. 10629241, herunder eksempelvis gennem dokumentation for, at Kraks Forlag A/S har betalt ATP-bidrag for de pågældende personer. Ved ”disses enker” forstås kvinder, der har været gift med en tidligere medarbejder ved Kraks Forlag A/S, og hvor den pågældende medarbejder er død samtidig med, at den overlevende hustru ikke på ny er blevet gift.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning til formålet ”Lægeenker”:

 • Godtgørelse af status som lægeenke
 • Seneste årsopgørelse

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning til formålet ”Søg som slægtning”:

 • Fødsels- eller dåbsattest
 • Godtgørelse af status som slægtning til Ove Krak eller Else Krak
 • Seneste årsopgørelse

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning til formålet ”Søg som tidligere medarbejdere eller disses enker”: 

 • Dokumentation af tidligere ansættelse i Kraks Forlag A/S
 • Dødsattest for tidligere ægtefælle (hvis ansøger er enke efter en tidligere medarbejder i Kraks Forlag A/S)
 • Vielsesattest (dokumentation af ægteskab med tidligere medarbejder i Kraks Forlag A/S)
 • Seneste årsopgørelse

Beslutning om imødekommelse eller afslag på modtagne ansøgninger

Med respekt af fondens vedtægt, gældende lov samt god fondsskik er Kraks Fond frit stillet ved sin stillingtagen til modtagne ansøgninger, herunder om disse helt eller delvis skal imødekommes og i givet fald på hvilke betingelser og vilkår, eller om der skal gives afslag på det ansøgte.

Der vil for modtagne ansøgninger være en vis sagsbehandlingstid, og man kan ved login i OnlineLegat se aktuel status på sin ansøgning. Kontakt derfor ikke Kraks Fond for oplysning om status på ansøgningens behandling.

Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, vil skriftligt blive informeret om bevillingen, herunder med eventuelle krav, betingelser og udbetalingsoplysninger.

Udbetalinger vil ske til ansøgerens registrerede NemKonto.

Ansøgere, hvis ansøgning ikke imødekommes, vil modtage et skriftligt afslag. Afslag begrundes ikke.

Indberetning til offentlige myndigheder, offentliggørelse og skattemæssige konsekvenser

Såfremt en ansøgning medfører støtte fra Kraks Fond, vil Kraks Fond foretage indberetning herom til relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og skattemyndighederne, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om sådan indberetning.

Der kan endvidere ske offentliggørelse af den tildelte støtte gennem omtale af støttemodtageren og det tildelte beløb i fondens legatarfortegnelse eller på anden vis.

De skattemæssige konsekvenser for ansøgeren af en eventuel støtte fra Kraks Fond er fonden uvedkommende.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med ansøgningsprocessen kan Kraks Fond indsamle og på anden vis behandle personoplysninger. Behandlingen af sådanne personoplysninger vil ske i henhold til bestemmelserne i Kraks Fonds persondatapolitik, der kan læses på Kraks Fonds hjemmeside https://kraksfond.dk/persondatapolitik/.

Spørgsmål  

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen eller Kraks Fonds behandling af personoplysninger i forbindelse hermed kan sendes til følgende mail: uddeling@kraksfond.dk

Link til ansøgningssystemet OnlineLegat her: https://kraksfond.onlinelegat.dk/