UDDELINGER

Kraks Fond kan i henhold til sine vedtægter

  • gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri,
  • yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang,
  • foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted, og
  • yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S (CVR-nr. 10629241) eller disses enker.

Herudover kan fondens indtægter anvendes af bestyrelsen til forskellige samfundsnyttige formål. Sådanne formål kan blandt andet omfatte kulturelle og forskningsmæssige aktiviteter.

Kraks Fonds bestyrelse foretager uddelinger én gang årligt

Det er muligt at indsende ansøgninger til fonden hvert år i perioden fra og med den 1. februar til og med den 7. marts. Ansøgninger, der modtages uden for dette tidsrum kan ikke forventes behandlet.

For at komme i betragtning til støtte fra fonden skal ansøgningen med det relevante ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand med tilhørende bilag – inden for ovennævnte periode – sendes i én samlet mail i pdf-version til kraksfond@kraksfond.dk, jf. nærmere punktet Ansøgningsvejledning m.v. nedenfor

Ansøgningsvejledning m.v.

For at ansøge Kraks Fond om støtte skal ansøger benytte enten et Ansøgningsskema vedrørende projekter eller et Ansøgningsskema vedrørende personer. Begge ansøgningsskemaer kan downloades via nedennævnte links.

Ansøgningsskemaet vedrørende projekter skal benyttes i de tilfælde, hvor der søges om støtte til personer, institutioner eller foretagender, der i deres virksomhed virker til bedste for dansk handel og industri, eller hvor der søges om støtte til samfundsnyttige formål.

Ansøgningsskemaet vedrørende personer skal benyttes, hvis der søges om understøttelse til lægers enker i økonomisk trang,  understøttelse til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, eller understøttelse til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller disses enker.

Uanset hvilket skema, der benyttes, skal ansøgeren udfylde og underskrive det relevante ansøgningsskema samt vedlægge de bilag, der er anført i ansøgningsskemaet.

Ansøgningen med det relevante ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand med tilhørende bilag skal sendes i én samlet mail i pdf-version til kraksfond@kraksfond.dk Ansøgninger behandles således alene, hvis de er modtaget via ovenstående mailadresse.

Det er ansøgerens ansvar at sikre, at de af ansøgeren afgivne oplysninger, herunder i det anvendte ansøgningsskema med tilhørende bilag, er sande,  korrekte og fyldestgørende.

Kraks Fond kan stille yderligere betingelser og vilkår for den eventuelle støtte, herunder krav om modtagelse af yderligere oplysninger, dokumentation, løbende rapportering og/eller en afsluttende rapport for forløbet og status for den aktivitet eller det formål, som støtten vedrører og for anvendelsen af støttebeløbet.  Dette vil i givet fald fremgå af fondens svar på ansøgningen og/eller af det eventuelle støttetilsagn.

Ansøgningsskema vedrørende projekter (Benyttes af personer, institutioner eller foretagender, der virker til bedste for dansk handel og industri, eller ved ansøgning om støtte  til samfundsnyttige formål. Projektansøgninger vil altid skulle afsluttes med en slutrapport.)

Ansøgningsskema vedrørende personer (Benyttes af lægeenker i økonomisk trang, slægtninge til Else og Ove Krak samt tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller deres enker)

Eventuelle spørgsmål angående ansøgningsskemaerne eller ansøgninger i øvrigt skal rettes til fondsadministrator Ulla Lambert Erichsen på ue@kraksfond.dk.

Beslutning om imødekommelse eller afslag på modtagne ansøgninger

Med respekt af fondens vedtægt og gældende lov er bestyrelsen for Kraks Fond frit stillet ved sin stillingtagen til modtagne ansøgninger, herunder om disse helt eller delvis skal imødekommes og i givet fald på hvilke betingelser og vilkår, eller om der skal gives afslag på det ansøgte.

Ved afslag på ansøgninger giver Kraks Fond ingen begrundelse.

Indberetning til offentlige myndigheder, offentliggørelse og skattemæssige konsekvenser

Såfremt en ansøgning medfører støtte fra Kraks Fond, vil Kraks Fond foretage indberetning herom til relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og skattemyndighederne, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om sådan indberetning.

Der kan endvidere ske offentliggørelse af den tildelte støtte gennem omtale af støttemodtageren og det tildelte beløb i fondens legatarfortegnelse eller på anden vis.

De skattemæssige konsekvenser for ansøgeren af en eventuel støtte fra Kraks Fond er fonden uvedkommende.